advertisements
Friday, 17/12/2021 - 06:16:37

Thiếu niên 2 lần lập kỷ lục miệng rộng nhất thế giới

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vo Nga - Pham Khac Ham đã nói: Vô Ngã Thiếu niên 2 lần lập kỷ lục miệng rộng nhất thế giới : ở bên Mỹ, ---> chỉ được ghi vào Guinnesse ---> chả có ảnh hưởng gì tới gia đình. Nhưng ở Việt Nam lại có câu: "đàn ông rộng miệng thì sang,//Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà". ---> Mỗi dân tộc có một nếp suy nghĩ riêng. 青 少 年 兩 次 創 造 世 界 上 最 寬 的 嘴 記 錄: 在 美 國, ---> 只 被 記 錄 在 吉 尼 斯, ---> 對 家 庭 沒 有 任 何 影響。 但 在 越 南 有 句 諺 語:"男 人 大 嘴 就 來,女 人 大 嘴 散 了 家 門"。 ---> 每 個 民 族 都 有 自 己 的 思 想 。 L’adolescent a établi à deux reprises le record de la bouche la plus large au monde: Aux États-Unis, ---> n’est d'être que inscrit dans guinnesse ---> n’a aucun impact sur la famille. Mais au Vietnam, il y a un dicton: « Les hommes à la bouche large sont chantés, / / Les femmes à la bouche large détruisent la famille ». ---> Chaque nation a sa propre façon de penser.
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements