advertisements
Monday, 08/07/2013 - 09:08:49

Khoa học gia gốc Việt nhận tội đánh cắp bí mật thương mại

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
henry nguyen đã nói: Thật là một tên Việt gian nối tay cho Tàu ,tên nầy bắc chước bọn lảnh đạo Hà nội bưng bô cho Tàu -chỉ đáng giá $30K ..!!!! Tàu cọng nổi tiéng là điếm chảy -đời nầy vẩn có người nghe . Đề nghị cho vài chục năm tù ,uổng công ăn học ,xấu hổ going2 họ ,và cộng đồng......HN
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements