advertisements
Monday, 05/04/2021 - 08:19:09

Joe Biden đối đầu Tập Cận Bình cách nào?

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã đã nói: Bài "Joe Biden đối đầu Tập Cận Bình cách nào?" làm người viết nghĩ đến mấy điều: (1) Nước Tầu có 1.400 TRIỆU dân, làm sao mà không có NGƯỜI GIỎI; (2) Hơn nữa họ là THÁNH ĂN CẮP của người làm của mình: họ đã ĂN CẮP Tất cả các PHÁT MINH tối tân nhất của Âu Mỹ nên bây giờ họ GIỎI QUÁ RỒI: họ đóng chiến hạm NHANH KHÔNG TƯỞNG; (3) Mỹ đã đưa người lên mặt trăng thì bây giờ họ phóng probe lên mặt tối của chị Hằng; (4) Mỹ phòng robot lên sao Hỏa thì bây giờ họ cũng phóng robot lên Sao Hỏa, KÉM CHI AI !
Vô Ngã đã nói: Bài "Joe Biden đối đầu Tập Cận Bình cách nào?" làm người viết nghĩ đến mấy điều: (1) Nước Tầu có 1.400 TRIỆU dân, làm sao mà không có NGƯỜI GIỎI; (2) Hơn nữa họ là THÁNH ĂN CẮP của người làm của mình: họ đã ĂN CẮP Tất cả các PHÁT MINH tối tân nhất của Âu Mỹ nên bây giờ họ GIỎI QUÁ RỒI: họ đóng chiến hạm NHANH KHÔNG TƯỞNG; (3) Mỹ đã đưa người lên mặt trăng thì bây giờ họ phóng probe lên mặt tối của chị Hằng; (4) Mỹ phòng robot lên sao Hỏa thì bây giờ họ cũng phóng robot lên Sao Hỏa, KÉM CHI AI !
Vô Ngã đã nói: Bài "Joe Biden đối đầu Tập Cận Bình cách nào?" làm người viết nghĩ đến mấy điều: (1) Nước Tầu có 1.400 TRIỆU dân, làm sao mà không có NGƯỜI GIỎI; (2) Hơn nữa họ là THÁNH ĂN CẮP của người làm của mình: họ đã ĂN CẮP Tất cả các PHÁT MINH tối tân nhất của Âu Mỹ nên bây giờ họ GIỎI QUÁ RỒI: họ đóng chiến hạm NHANH KHÔNG TƯỞNG; (3) Mỹ đã đưa người lên mặt trăng thì bây giờ họ phóng probe lên mặt tối của chị Hằng; (4) Mỹ phòng robot lên sao Hỏa thì bây giờ họ cũng phóng robot lên Sao Hỏa, KÉM CHI AI !
Vô Ngã đã nói: Bài "Joe Biden đối đầu Tập Cận Bình cách nào?" làm người viết nghĩ đến mấy điều: (1) Nước Tầu có 1.400 TRIỆU dân, làm sao mà không có NGƯỜI GIỎI; (2) Hơn nữa họ là THÁNH ĂN CẮP của người làm của mình: họ đã ĂN CẮP Tất cả các PHÁT MINH tối tân nhất của Âu Mỹ nên bây giờ họ GIỎI QUÁ RỒI: họ đóng chiến hạm NHANH KHÔNG TƯỞNG; (3) Mỹ đã đưa người lên mặt trăng thì bây giờ họ phóng probe lên mặt tối của chị Hằng; (4) Mỹ phòng robot lên sao Hỏa thì bây giờ họ cũng phóng robot lên Sao Hỏa, KÉM CHI AI !
Vô Ngã đã nói: Bài "Joe Biden đối đầu Tập Cận Bình cách nào?" làm người viết nghĩ đến mấy điều: (1) Nước Tầu có 1.400 TRIỆU dân, làm sao mà không có NGƯỜI GIỎI; (2) Hơn nữa họ là THÁNH ĂN CẮP của người làm của mình: họ đã ĂN CẮP Tất cả các PHÁT MINH tối tân nhất của Âu Mỹ nên bây giờ họ GIỎI QUÁ RỒI: họ đóng chiến hạm NHANH KHÔNG TƯỞNG; (3) Mỹ đã đưa người lên mặt trăng thì bây giờ họ phóng probe lên mặt tối của chị Hằng; (4) Mỹ phòng robot lên sao Hỏa thì bây giờ họ cũng phóng robot lên Sao Hỏa, KÉM CHI AI !
Vô Ngã đã nói: Bài "Joe Biden đối đầu Tập Cận Bình cách nào?" làm người viết nghĩ đến mấy điều: (1) Nước Tầu có 1.400 TRIỆU dân, làm sao mà không có NGƯỜI GIỎI; (2) Hơn nữa họ là THÁNH ĂN CẮP của người làm của mình: họ đã ĂN CẮP Tất cả các PHÁT MINH tối tân nhất của Âu Mỹ nên bây giờ họ GIỎI QUÁ RỒI: họ đóng chiến hạm NHANH KHÔNG TƯỞNG; (3) Mỹ đã đưa người lên mặt trăng thì bây giờ họ phóng probe lên mặt tối của chị Hằng; (4) Mỹ phòng robot lên sao Hỏa thì bây giờ họ cũng phóng robot lên Sao Hỏa, KÉM CHI AI !
Vô Ngã đã nói: Bài "Joe Biden đối đầu Tập Cận Bình cách nào?" làm người viết nghĩ đến mấy điều: (1) Nước Tầu có 1.400 TRIỆU dân, làm sao mà không có NGƯỜI GIỎI; (2) Hơn nữa họ là THÁNH ĂN CẮP của người làm của mình: họ đã ĂN CẮP Tất cả các PHÁT MINH tối tân nhất của Âu Mỹ nên bây giờ họ GIỎI QUÁ RỒI: họ đóng chiến hạm NHANH KHÔNG TƯỞNG; (3) Mỹ đã đưa người lên mặt trăng thì bây giờ họ phóng probe lên mặt tối của chị Hằng; (4) Mỹ phòng robot lên sao Hỏa thì bây giờ họ cũng phóng robot lên Sao Hỏa, KÉM CHI AI !
abe co đã nói: Co the Tap Can Binh SE "offer" TT Biden mot so QUYEN LOI KINH TE (economic incentives ) nhu quyen loi thi truong tai TQ va nhung nuoc ma TQ co anh huong chinh tri, mua mot so MAT HANG CHINH YEU cua HOA KY (nong san, may moc,,) de co duoc HOP TAC KINH TE MY-TRUNG va SE TAM THOI BANG LONG GIAM BOT HANH VI GA QUYEN phan nao de THOA MAN HOA KY. . NHung tren can ban TQ cua Tap CAn Binh SE KHONG TU BO GIAC MONG BA CHU THE GIOI. Nhat dinh la KHONG. Khong biet Chinh Quyen Biden se CHAP NHAN HAY KHONG ?
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements