advertisements
Wednesday, 08/12/2021 - 07:46:08

Chùa Bát Nhã bị lấy mất hơn $100,000 Mỹ kim; Có video kẻ trộm

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Tú Nớp đã nói: Thiệt là khổ! Ở Mỹ để tiền mặt ở chùa làm chi để gợi lòng tham kẻ gian. Sao không để tiền ở nhà băng cho được an toàn và chỉ để 1 Petty Cash ở chùa để xài lặt vặt? Nhập gia tuỳ tục đi Thầy!
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements