Friday, 08/03/2019 - 06:49:38

Hỗ trợ người mua nhà lần đầu tại Garden Grove

Thành Phố Garden Grove ra chương trình hỗ trợ mua nhà lần đầu tiên cho những gia đình hội đủ điều kiện với lợi tức thấp. Với chương trình vay CalHome là khoản vay trả chậm 30 năm, không yêu cầu thanh toán hàng tháng, không vượt quá $60,000, với 3% lãi suất hàng năm đơn giản cho hết kỳ vay.

Chương trình vay được đề nghị để hỗ trợ những gia đình có lợi tức thấp hoặc rất thấp, để có đủ khả năng chi trả tiền nhà so với giá trị thực sự của một căn nhà theo định giá thị trường hiện nay.

Thành phố cũng cung cấp tài trợ 'Workforce Initiative Subsidy for Homeownership Grant'. Khoản trợ cấp lên tới $15,000 hỗ trợ các gia đình có lợi tức thấp hoặc rất thấp với tiền đặt cọc (down payment) hoặc tiền đóng hồ sơ (closing costs.) Đối với mỗi $1 cư dân trả tiền đặt cọc (down payment), Thành Phố sẽ bỏ vào $3.
Thành phố sẽ có những buổi hội thảo dành cho người mua nhà lần đầu giúp hiểu thêm về quy trình mua nhà, làm thế nào để đủ điều kiện thế chấp nhà và thông tin liên quan các chương trình hỗ trợ tài chính được cung cấp thông qua Thành phố. Thông tin các buổi hội thảo cho năm 2019 va 2020 hiện có trên website thành phố, tại www.ggcity.org/neighborhood-improvement. Chỗ ngồi giới hạn cho những buổi hội thảo này.
Để ghi danh tham dự buổi hội thảo, hoặc để biết thêm thông tin về chương trình Hỗ Trợ Cho Người Mua Nhà Lần Đầu, xin liên lạc ông Timothy Throne tại (714) 741-5144, Công ty Benchmark Mortgage tại (949) 231-0142, hoặc vào trang web nói trên.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements