advertisements
Monday, 16/08/2021 - 06:59:27

Thầy tu đi nhận xác người

Từ khóa tìm kiếm:
Thầy tu đi nhận xác người
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: Thầy tu ở Úc, về Sài Gòn đi nhận xác người vô thừa nhận để đem đi hỏa thiêu: đây là những bồ tát trong đời thường. 澳 洲 僧 人 回 西 貢 接 受 無 人 認 領 的 屍 體 火化 : 他 們 是 日 常 生 活 中 的 菩 薩 。 Des moines en Australie, retournent à Saigon pour recevoir des cadavres non réclamés pour les incinérer : ce sont des bodhisattvas dans la vie de tous les jours.
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements