advertisements
Saturday, 30/10/2021 - 10:47:22

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Một con đường sắt

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: Bài báo “Một đường sắt” của ông Sổ Tay làm người Viết nhớ lại, cách đây 70 năm, khi còn giảng dạy tại trường Khoa học Sài Gòn, khi Đảng Cộng sản vừa mới chiếm được miền Nam. Một số giáo sư từ miền Bắc vào củng cố miền Nam, đã có bằng candidad của Nga, và các sinh viên bắt đầu viết sai ngữ pháp ... Sổ Tay 先 生 的 文 章 “ 一 條 鐵 路 ” 讓 作 者 想起 了 70 年 前 , 當 時 他 還 在 西 貢 科 學 學 院 任 教 , 當 時 共 產 黨 佔 領 了 南 方, 一 些 北 方 教 授 要 加 強 南 方 , 從 俄 羅 斯 拿 到 了 研 究 生 學 位 , 學 生 開 始 寫 語 法 不 好 …… L'article "Un chemin de fer" de Mr. Sổ Tay rappelle à l'écrivain 70 ans auparavent, lorsque qu'il enseignait encore à la Faculté des Sciences de Saigon, quand les communistes ont pris le Sud, quelques professeurs du Nord allant renforcer le Sud, ont obtenu un diplôme Candid de Russie, les étudiants commencaient à écrire avec une mauvaise grammaire...
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements