advertisements
Friday, 17/12/2021 - 06:21:31

NASA sắp phóng siêu kính viễn vọng

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vo Nga - Pham Khac Ham đã nói: Vô Ngã Vũ trụ được hình thành vào khỏng 4.2 tỷ năm, sau Big Bang, ánh sáng nó phóng ra ---> cần khoảng ấy thời gian ---> tới trái đất ta. Kính Viễn Vọng Không Gian James Webb nhìn vào vũ trụ ---> nhận được các photon Big Bang phóng ra ---> biết được sự hình thành vũ trụ. 砰,它 釋 放 的 光 ---> 大 約 需 要 ---> 時 間 才 能 到 達 我 們 的 地 球 。 詹 姆 斯 · 韋 伯 太 空 望 遠 鏡 檢 查 太 空 ---> 接 收發 射 的 大 爆 炸 光 子, ---> 瞭 解 宇 宙 的 形 成 。 Big Bang donne naissance à l'univers, il y a 4.2 milliards d'années environ, la lumière qu’il libère ---> il faut environ ---> ce même temps pour atteindre notre terre. Le télescope spatial James Webb examine l’espace ---> reçoit des photons lancés par le Big Bang ---> apprend la formation de l’univers.
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements