advertisements
Tuesday, 02/11/2021 - 10:05:21

Đà Lạt: Dinh Tỉnh Trưởng có nguy cơ trở thành ‘cụm khách sạn’

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: Chính kiến ​​trúc sư Ngô Viết Thụ là người đã xây dựng cung điện của cựu Tổng thống Ngô Đình Diệm vào những năm 1960. Nhưng thật tiếc vì quá khứ đã tan thành mây khói 正 是 建 築 師 吳 越 秋 在 上 世 紀 60 年 代 建 造 了 前 總 統 吳 庭 豔 的 宮 殿 。 但 可 惜 過 去 都 是 陰 霾 和 煙 霧 C'est présisément l'architecte Ngo Viet Thu qui a construit le palais de l'ancien président Ngo Dinh Diem, dans les années 1960 du siècle dernier. Mais malheureuse-ment, tout n'est plus que brume et fumée dans l'ancien temps
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements