advertisements
Tuesday, 02/11/2021 - 05:45:42

Bom tại bệnh viện Kabul, 19 người chết

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: Bệnh viện Kabul nổ tung và 19 người chết: Taliban = quân cách mạng Hồi giáo. Sau khi lên nắm quyền, ai có thể nghĩ đến ISIS = nhóm cách mạng cuồng tín phản đối họ. A ... thật đáng tiếc ... thật đáng tiếc ... Chuyện đó gợi lại cuộc Cách mạng Dân chủ Pháp năm 1789: (1) Đảng Dân chủ ôn hòa của Đan Đông đã đưa đảng bảo hoàng lên máy chém; (2) Nhóm dân chủ cuồng tín của Robespierre hành quyết nhóm ôn hòa vì nghĩ rằng họ quá mềm yếu; (3) Nhóm này sợ bị buộc tội và bị giết -----> bất ngờ nổi loạn, chặt đầu Robespierre; (4) Napoléon nhân cơ hội nắm mọi quyền lực ----> Lên làm hoàng đế. 喀 布 爾 醫 院 爆 炸,19 人 死 亡 : 塔 利 班 = 伊 斯 蘭 革 命 者。 上 台 後 誰 能 想 到 ISIS = 狂 熱 的 革 命者 反 對 他們。 啊 …… 可 惜 了…… 真 可 惜…… 它 喚 起 了 1789 年 的 法 國 民 主 革 命: (1) 丹 東 溫 和 的 民 主 黨 人 將 保 皇 黨 送 上 斷 頭 台; (2) 羅 伯 斯 庇 爾 狂 熱 的 民 主 派 被 處 決 溫 和 派,因 為 他 們 覺 得 他 們 太 軟 了 ; (3) 這 些 怕 被 指 責 殺 -----> 突 然 起 義 , 斬 首 羅 伯 斯 庇 爾 ; (4) 拿 破 崙 乘 機 奪 取 了 所 有 的 權 力 ----> 成 為 皇 帝 L'hôpital de Kaboul a explosé et 19 personnes sont mortes : les talibans = révolutionnaires islamiques. Après avoir pris le pouvoir, qui peut penser que ISIS = révolutionnaires fanatiques vont s'opposer à eux. Ah...c'est fâcheux .... vraiment fâcheux.... Cela évoque la révolution démocratique française en 1789 : (1) Les démocrates modérés de Danton ont guillotiné les royalists; (2) Les démocrates fanatiques de Robespierre ont exécuté les modérés, car ils les trouvent trop mous ; (3) Ceux-ci ont peur d'être accusés et tués -----> se révoltent subitement et décapitent Robespierre ; (4) Napoléon a profité de l'occasion et a pris tout le pouvoir ----> devint empereur
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements