Sunday, 26/05/2019 - 10:13:11

Tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh cho đất nước
Các quân nhân thuộc Trung Đoàn 3 Biệt Động Quân, Lục Quân Hoa Kỳ đang tham gia buổi cám quốc kỳ tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington tại Arlington, Virginia trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngày thứ 23 tháng 5, để chuẩn bị cho buổi lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong ngày thứ Hai, 27 tháng 5, 2019. Theo truyền thống thì tất cả các ngôi mô trong nghĩa trang này đều được cắm cờ nhân dịp lễ Memorial Day. (Photo by Alex Wong/Getty Images)


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp