Friday, 27/12/2019 - 07:36:27

Thị trưởng Westminster tuyên bố về "nỗ lực vận động bãi nhiệm lầm lẫn"


Tòa Thị Chánh Westminster (Phúc Quỳnh/ Viễn Đông)(Dưới đây là nguyên văn bản “Tuyên bố của Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí về kết quả thâu thập chữ ký vận động bãi nhiệm,” do Luật Sư Nguyễn Quốc Lân cung cấp báo chí. Hội Đồng Thành Phố Westminster dự tính sẽ chọn ngày trưng cầu dân ý cho cuộc bãi nhiệm trong cuộc họp ngày 8 tháng Giêng tới đây. Theo quy định, ngày bỏ phiếu cho sự bãi nhiệm phải diễn ra trong vòng từ 88 ngày đến 125 ngày từ ngày họp của Hội Đồng Thành Phố.)

“Chúng tôi cám ơn ông Tổng Quản Trị và nhân viên Phòng Ghi Danh Bầu Cử Quận Cam trong việc kiểm nhận chữ ký đồng ý tổ chức cuộc bầu cử bãi nhiệm. Hội Đồng Thành Phố Westminster sẽ nhóm họp để chính thức công nhận kết quả kiểm nhận từ Phòng Ghi Danh Bầu Cử và định ngày tổ chức bầu cử bãi nhiệm trong buổi họp thường xuyên sắp tới vào ngày 8 tháng Giêng năm 2020.
Chúng tôi sẽ yêu cầu các đồng viện quyết định một ngày trong khuôn khổ được qui định bởi luật pháp ngõ hầu cư dân của Thành Phố Westminster có một cơ hộ