advertisements
Friday, 08/04/2022 - 08:59:23

Nguồn trợ giúp dành cho người chăm sóc cho thân nhân
LOCATION/ Điạ điểm: Virtual Workshop (Buổi hội thảo qua video hay qua điện thoại)
DATE/Ngày: Thursday, April 14, 2022( Thứ Năm ngày 14 tháng 4, 2022)
TIME/Giờ: 10:30 A.M.– 11:30 A.M.
SPEAKER/Người hướng dẫn Pauline Lê, M.S.W. & Thanh Ha Nguyễn

Để tham gia buổi hội thảo bằng video bấm link nếu có Zoom App
https://psjhealth.zoom.us/j/97391929448
Meeting ID: 973 9192 9448
Gọi số điện thoại 1 (669) 900-6833 sau khi gọi qúy vị bấm số ID 973 9192 9448 kèm theo để tham gia

Buổi hội thảo được Trung Tâm Tài Nguyên Cho Người Chăm Sóc OC www.caregiveroc.org tổ chức
Có thắc mắc về buổi hội thảo xin liên lạc với Pauline (714) 451-5120 hay email Pauline.le@stjoe.org

Chương trình này được tài trợ một phần qua ngân khoản của Bộ Cao Niên Tiểu Bang California và quỹ trợ giúp khẩn cấp qua Đạo Luật Viện Trợ Kinh Tế trong thời gian đại dịch CARES Act (H.R. 748) được Văn Phòng Đặc Trách Cao Niên Quận Cam quản lý và được phân phát bởi Ban Giám Sát Quận Cam. Chương trình được tài trợ thêm qua ngân khoản được thông qua Bộ Sức Khỏe của Tiểu Bang California. Các dịch vụ đều miễn phí và mọi sự tình nguyện đóng góp đều cảm kích. Không ai bị từ chối dịch vụ vì không có khả năng đóng góp.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements