advertisements
Monday, 19/04/2021 - 08:21:54

Người California sắp nhận $600 tiền tài trợ của tiểu bang


Những người bộ hành đang mua sắm trong khu phố Union Square ngày 15 tháng 4, 2021 ở San Francisco. Chính quyền California đang hy vọng người dân sẽ mua sắm nhiều hơn, cùng lúc tiếp tục giữ an toàn cá nhân để giới hạn sự lây nhiễm của Covid. (Justin Sullivan/ Getty Images)


SACRAMENTO – Những người California đủ tiêu chuẩn đang sắp nhận được chi phiếu $600 Mỹ kim trả một lần, là một phần trong đạo luật cứu trợ của tiểu bang.

Những người được nhận tiền tài trợ của tiểu bang phải là người đủ tiêu chuẩn được giảm thuế lợi tức (earned income tax credit) trong hồ sơ khai thuế 2020, hoặc là người khai thuế bằng mã số thuế cá nhân (ITIN) có tổng lợi tức trước thuế đã điều chỉnh (adjusted gross income) ít hơn $75,000 Mỹ kim.

Người sử dụng mã số thuế cá nhân ITIN là những người không có số An Sinh Xã Hội, chủ yếu là di dân lậu.

Theo Sở Thuế California, một số người có thể đủ tiêu chuẩn được nhận $1,200 Mỹ kim trả một lần. Hiện tại, chi phiếu đã bắt đầu được gởi đi cho những người khai thuế trước ngày 1 tháng 3. Đối với những người khai thuế sau ngày này, hoặc vẫn chưa khai thuế, tiền sẽ được gởi đi khoảng vài tuần sau khi sở thuế tiểu bang nhận được hồ sơ thuế của họ.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Tiểu bang California TÀI TRỢ 600 đô cho cư dân của mình, HAY QUÁ TA...TA QUÁ HAY... Người viết có ông bạn cứ THẮC MẮC: "Tại sao tôi cưa được?????" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Tiểu bang California TÀI TRỢ 600 đô cho cư dân của mình, HAY QUÁ TA...TA QUÁ HAY... Người viết có ông bạn cứ THẮC MẮC: "Tại sao tôi cưa được?????" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Tiểu bang California TÀI TRỢ 600 đô cho cư dân của mình, HAY QUÁ TA...TA QUÁ HAY... Người viết có ông bạn cứ THẮC MẮC: "Tại sao tôi cưa được?????" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Tiểu bang California TÀI TRỢ 600 đô cho cư dân của mình, HAY QUÁ TA...TA QUÁ HAY... Người viết có ông bạn cứ THẮC MẮC: "Tại sao tôi cưa được?????" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Tiểu bang California TÀI TRỢ 600 đô cho cư dân của mình, HAY QUÁ TA...TA QUÁ HAY... Người viết có ông bạn cứ THẮC MẮC: "Tại sao tôi cưa được?????" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Tiểu bang California TÀI TRỢ 600 đô cho cư dân của mình, HAY QUÁ TA...TA QUÁ HAY... Người viết có ông bạn cứ THẮC MẮC: "Tại sao tôi cưa được?????" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Tiểu bang California TÀI TRỢ 600 đô cho cư dân của mình, HAY QUÁ TA...TA QUÁ HAY... Người viết có ông bạn cứ THẮC MẮC: "Tại sao tôi cưa được?????" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Tiểu bang California TÀI TRỢ 600 đô cho cư dân của mình, HAY QUÁ TA...TA QUÁ HAY... Người viết có ông bạn cứ THẮC MẮC: "Tại sao tôi cưa được?????" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Tiểu bang California TÀI TRỢ 600 đô cho cư dân của mình, HAY QUÁ TA...TA QUÁ HAY... Người viết có ông bạn cứ THẮC MẮC: "Tại sao tôi cưa được?????" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Tiểu bang California TÀI TRỢ 600 đô cho cư dân của mình, HAY QUÁ TA...TA QUÁ HAY... Người viết có ông bạn cứ THẮC MẮC: "Tại sao tôi cưa được?????" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Tiểu bang California TÀI TRỢ 600 đô cho cư dân của mình, HAY QUÁ TA...TA QUÁ HAY... Người viết có ông bạn cứ THẮC MẮC: "Tại sao tôi cưa được?????" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements