Wednesday, 15/03/2017 - 07:42:04

Lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư


Ấn Quang Đại Sư


- Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành tựu việc tốt cho người.

- Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người.
- Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn: hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm.

- Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay.
- Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối.

- Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương.
- Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người.

- Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại.
- Hãy coi mọi người đều là Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu.

- Nếu quả có thể tu hành được như những điều kể trên, thì nhất định được sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Đại Sư Ấn Quang hay còn gọi là Linh Nham Ấn Quang là tổ thứ 13 của tông Tịnh độ (1862-1940). Thuở nhỏ, ngài theo anh học đạo Nho, bắt chước Hàn Dũ, Âu Dương bài xích đạo Phật. Sau đó, nhân bị bệnh nặng, ngài nhận ra những lỗi lầm trước đây, nên phát tâm xuất trần.

Năm 21 tuổi, ngài lễ hòa thượng Đạo Thuần ở Nam Sơn xuất gia, thông hiểu nội điển cả ngoại thư, chuyên tu pháp môn Tinh độ. Sau đó, ngài đến núi Phổ Đà, đóng cửa 18 năm xem Đại Tạng Kinh ba lần.
Năm 1930, ngài mở đạo tràng Tịnh Độ tại núi Linh Nham ở Tô Châu.

Bấy giờ, nhận thấy đạo đức xã hội ngày càng suy thoái, ngài chuyên giảng về giáo lý nhân quả báo ứng, để chấn chỉnh nhân tâm. Ngài dạy người, lấy đạo luân thường, nhân quả làm nền tảng, niệm Phật vãng sanh Tây Phương làm phương châm tu tập.

Mùa đông năm 1940, ngài ngồi niệm Phật rồi an nhiên thị tích tại chùa Linh Nham, trụ thế 80 năm, hạ lạp 58. Ngài để lại vô số xá lợi, như thể chứng minh pháp môn niệm Phật có lợi ích không thể nghĩ bàn.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp