Friday, 07/09/2018 - 08:55:40

Chương trình tài trợ giúp sửa chữa nhà cho cao niên ở Garden Grove

Thành Phố Garden Grove sẽ bắt đầu nhận đơn cho chương trình trợ cấp giúp sửa chữa gia cư dành cho cư dân Garden Grove. Người nộp đơn hội đủ điều kiện có thể nhận tới $5,000 để sửa chữa nhà, giải quyết các vi phạm về điều luật xây dựng của thành phố, sửa sang không đạt tiêu chuẩn và các sửa chữa khác liên quan về sức khỏe và an toàn cần thiết.

Để ghi danh, hăy truy cập www.ggcity.org/neighborhood-improvement và nhấn vào Housing Programs.
Để hội đủ điều kiện, người nộp đơn phải từ 62 tuổi trở lên, chủ nhà tại Garden Grove, và có tổng lợi tức gia đình hàng năm bằng hoặc thấp hơn 80% mức lợi tức gia đình trung bình của County. Mức lợi tức dựa trên tất cả người lớn đang sống trong nhà.

Giới hạn lợi tức thấp cho mỗi hộ gia đình như sau, có hiệu lực từ tháng Năm, 2018:
- Gia đình một người: $61,250
- Gia đình hai người: $70,000
- Gia đình có ba người: $78,750
- Gia đình bốn người: $87,450
- Gia đình năm người: $94,450
- Gia đình có sáu người: $101,450
Để biết thêm tài liệu về chương trình trợ giúp này của Thành Phố, xin liên lạc với Ban Phát Triển Cộng Đồng tại Garden Grove ở số (714) 741-5206.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp