Thursday, 27/06/2019 - 07:14:24

Câu hỏi quốc tịch không được thêm vào bản thống kê dân số

Ngày thứ Năm, Tối Cao Pháp Viện đã phán quyết rằng, chính phủ Trump không thể đưa câu hỏi quốc tịch vào bản thống kê dân số 2020, vì chưa đưa ra được lời giải thích hợp lý cho kế hoạch này. Với tỷ lệ bỏ phiếu 5 trên 4, Chánh Thẩm John Roberts đã đứng về phía các thẩm phán thuộc nhóm tự do, kết luận rằng Bộ Thương Mại đã không cung cấp đầy đủ lý do để giải thích vì sao Bộ này muốn thêm câu hỏi quốc tịch vào bản thống kê dân số. Kết quả thống kê dân số 2020 có thể sẽ ảnh hưởng đến cán cân quyền lực tại các tiểu bang và Hạ Viện, do số lượng dân biểu của mỗi tiểu bang được quyết định dựa trên dân số.
Giới phản đối cho rằng, việc đưa câu hỏi quốc tịch vào bản thống kê 2020 sẽ khiến một số người lo ngại không dám tham gia, dẫn đến việc đếm thiếu số người dân thuộc các cộng đồng thiểu số. Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện không phải là một quyết định chắc chắn rằng câu hỏi quốc tịch sẽ không được thêm vào bản thống kê dân số vào sau này.

Tuy nhiên, chính phủ Trump có thể sẽ không đủ thời gian để giải thích thêm về câu hỏi quốc tịch, theo như yêu cầu các thẩm phán, do các viên chức trước đây từng nói rằng bản câu hỏi thống kê cần phải được in vào cuối tháng 6, để việc thống kê được thực hiện đúng hạn vào năm 2020. Dữ liệu từ cuộc thống kê này sẽ được dùng để xác định số ghế trong quốc hội, và phân chia ngân sách liên bang cho các tiểu bang và địa phương trong hơn một thập niên tới.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp